سفارش تک فروشی پذیرفته نمی شود حداقل سفارش بیش از 4لنگه میباشد